Het is ons verlangen om getuigenis te geven van ons geloof in God, de Schepper van de hemelen en de aarde. Door het verzoenend lijden en sterven van zijn Zoon, de Here Jezus Christus, heeft God de wereld met Zichzelf verzoend. Elk mens is van nature door de zonde van God gescheiden. Door te geloven in de Zoon, Christus, de opgestane Jezus, ontvangt de mens nieuw leven en komt in de gemeenschap met God. Dit is de blijde boodschap (het evangelie) die we mogen verkondigen.

 

Geloven

Geloven is vertrouwen op het Woord dat God gesproken heeft. Geloof is het zeker weten van de hoop, die er is. Geloof is het bewijs van de dingen de je niet kunt zien. Geloven is niet gebaseerd op een gevoel of een waarneming. Geloven doen we door te luisteren naar God’s Woord.

Dat Woord vinden we in de Bijbel, nergens anders. De Bijbel is het vaste fundament van ons geloof. Die Bijbel geloven we van kaft tot kaft.

 

Bijbel

De bijbel is geschreven door mensen, die zijn geïnspireerd door God’s Geest. De Bijbel is een eenheid. De Bijbel is waarheid. In de Bijbel openbaart God Zijn Plan aan de mens. Het is daarom van het grootste belang om zorgvuldig met dat Woord van God om te gaan en te onderzoeken wat God ons heeft bekend gemaakt. Hierbij houden we rekening met het feit dat God op verschillende manieren handelt.

 

Plan van God

God heeft een Plan met Zijn schepping en de mens die daarin woont. De Bijbel noemt dit het Plan der eeuwen. We leven nu in ‘de tegenwoordige boze eeuw’. Dat is de tijd (eeuw) waarin de tegenstander van God, de Satan, regeert. De Bijbel zegt ons dat er al eeuwen vóór de huidige eeuw zijn geweest en dat er nog eeuwen zullen komen. De huidige eeuw zal worden opgevolgd door de toekomende eeuw. Dat is de tijd dat Christus als Koning zal heersen, een tijd van vrede, het koninkrijk der hemelen. Die tijd is er nu nog niet.

God handelt met verschillende groepen van mensen (het volk Israël – de volkeren – Gemeente, lichaam van Christus) in verschillende tijden op verschillende manieren. Vanuit de Bijbel ontdekken we hoe dit past in Gods Plan. Het is van groot belang om de verschillen in dat handelen van God te ontdekken. Het leidt tot grote verwarring in het begrijpen van de Bijbel wanneer we dat onderscheid niet maken. We geloven dat God met de latere bediening van de apostel Paulus zijn Plan voor deze tijd heeft geopenbaard. Paulus heeft het geheimenis van Christus bekend gemaakt en doet dat met name in zijn latere brieven (Efeziërs, Fillippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon). Dat geheimenis is dat gelovigen deel uit maken van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Deze tijd wordt gekenmerkt door GENADE. Dat betekent dat je mag delen in de rijkdom die God je geeft. En die is gratis, voor niets. Dat is de overweldigende rijkdom van Gods genade!

God geeft ons Zijn Geest van wijsheid en openbaring om in Zijn kennis te zijn, en dat houdt in dat we gaan ontdekken en mogen weten:

  • Welke hoop zijn roeping wekt
  • Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen
  • Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, gelovigen

 

 

Bijbelstudie

Bij het bestuderen van de Bijbel geldt het principe dat de gehele Schrift wel vóór ons is, maar dat de gehele Schrift niet over ons gaat. Dat betekent dat we bij Bijbelstudie de volgende regels in acht nemen:

  • Wie is de schrijver?
  • Aan wie is het geschreven ?
  • Op welke tijd (in Gods Plan) heeft het betrekking?
  • Wat is het doel van het geschrevene?

Met onderscheid lezen betekent het Woord van God op de juiste wijze verdelen, recht snijden.
Op deze wijze is de Bijbel een eenheid en nooit in tegenspraak met zichzelf. De bijbel is immers het Woord van God, de Waarheid. Daar vertrouwen we op!